YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Kongremizde sunulacak sözlü sunum ve posterler bilimsel komite tarafından değerlendirilerek teşvik ödülleri verilecektir.

SÖZLÜ SUNUM ve POSTER KABUL KOŞULLARI

 1. Sözlü Sunum / Poster sunumu için son özet gönderme tarihi: 20 Ocak 2019’dur.
 2. Sözlü Sunum/Poster sunumu  başvuruları web sitemiz üzerinden yapılacaktır.
 3. Araştırma özetleri ve orijinal vaka serileri sözlü bildiri olarak gönderilebilir. Poster bildiri olarak ise hem araştırma hem de olgu sunumu özetleri gönderilebilir.
 4. Sözlü sunumlar tam metin olarak Selçuk Dental Journal’da yayınlanacaktır. Sözlü sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Sözlü sunumların dergi kurallarına uygun olarak (bknz: dergipark_gov.tr/selcukdent/writing-rules) İngilizce ve Türkçe özetlere ilaveten 3 (üç) sayfayı geçmeyecek şekilde, en fazla 3 (üç) resim ve 3 (üç) tablo ile hazırlanması  ve tam metin olarak hakemlere değerlendirmek üzere gönderilmesi gerekmektedir. Dergi yazım kurallarına dergi linkinden veya kongre sitemizden ulaşabilirsiniz.
 5. Hazırlanan sözlü sunum / poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç / Aim”, “Gereçler ve Yöntemler / Materials and Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması /Case Description”, “Bulgular / Results”, “Sonuç / Conclusion” başlıkları yer almalıdır.
 6. Sözlü Sunum / Poster sunumları  daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 7. Sözlü Sunumu / Poster sunumunu sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Küçük.
 8. Poster sunum özetleri İngilizce ve Türkçe olarak dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.(dergipark_gov.tr/selcukdent/writing-rules)
 9. Poster ve sözlü sunumlar yukarıda yer alan linkler üzerinden gönderilmelidir. Faks, fotokopi ve e-posta ile gönderilen sunumlar kabul edilmeyecektir.
 10. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 12 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Özet başlığı ve metni Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 11. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir.
 12. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 13. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 14. Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster sunum  / sözlü sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik unvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.
 15. Sözlü Sunumların / Poster sunumların  kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.
 16. Posterler kongre boyunca panolarda sergilenecektir. Poster hazırlama kuralları kongre web sayfasında yer alacaktır.
 17. Sözlü Sunumu / Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Aksi halde Sözlü veya Poster sunum başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen sözlü sunumlar / posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunucusu kongreye katılmayan sözlü sunum ve poster özeti dergide yer almayacaktır.
 18. Sözlü sunumlar 25 Nisan-27 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
 19. Her katılımcı kongreye, kendisinin de yazarlarından olduğu en fazla 5 adet bilimsel çalışma (Sözlü sunum  veya Poster sunumu) ile katılabilir. Her katılımcı bir sözlü sunumunda ve bir poster sunumunda sunucu olabilir. Sözlü sunumlar tam metin, poster sunumları özet formatında kongre web sitesine yüklenecektir.
 20. Kongreye gönderilen bildiri özetlerinin kabulü, hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Bilimsel Kurul, bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
 21. Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.
 22. Yazarlar bildiri özetlerini kongre bilimsel komitesine gönderdiklerinde bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.
 23. Sözlü Sunum/ Poster jürisinin değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. lük ödülü kazanan sözlü sunum sahiplerine ve vaka türündeki posterlerin arasından en iyi olgu poster  ödülleri Gala Yemeği’nde takdim edilecektir.
 24. Bildiriniz poster olarak kabul edildikten ve bildiri gönderimi kapandıktan sonra, tarafınıza mail ile bilgilendirilme yapılacak ve poster hazırlama kuralları gönderilecektir. Ayrıca site üzerinde de poster hazırlama kurallarını bulabilirsiniz. Posterin sunulacağı oturum günü ve saati sunucuya bildirilecektir.
 25. Sözlü sunum konularına göre oturum belirleneceği için sözlü sunumlarda yer değişikliği yapılmayacaktır.
 26. Sözlü sunumlar 5 (beş) dakikalık süre içinde gerçekleştirilecek, en fazla 10 slayt kullanılacaktır. Sunumda tüm katılımcıların isimleri sunumun ilk slaytında yer almalıdır. Sunum başlıkları Giriş ve Genel bilgiler (2 slayt), Gereç yöntem – Bulgular veya Olgu serisi (3 slayt)sunulmalı, tartışma (2 slayt), sonuç (1 slayt), kaynaklar (1 slayt)  yer almalıdır. Önemli kaynaklar son slaytta yer almalıdır. Sözlü sunum soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.