YAZI ÇEŞİTLERİ:

1) ARAŞTIRMA MAKALESİ: Klinik ve deneysel araştırmalar yayımlanabilmektedir.
Yapısı: Makale, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerini içermelidir. Türkçe özet, ‘Öz’ olarak yazılmalı, İngilizce özet için ‘Abstract’ kullanılmalıdır. Özet, 200-250 kelime arasında olmalıdır. Özet ‘Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler’ bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. TBT, MeSH terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

İngilizce abstract için ‘Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords’ başlıkları kullanılmalıdır.

Türkçe yazılan araştırma makalesi, ‘Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Kaynaklar’ ana başlıklarından oluşmalıdır. 

2) OLGU SERİSİ: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren olgu serileri sunulmalıdır.  Yeterli sayıda fotoğraflarla ve görsellerle desteklenmiş olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet (Öz-Abstract) bölümlerini içermelidir. Özet 100-150 kelime arasında olmalıdır. Özet yapılandırılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

-Türkçe hazırlanmış metin, ‘Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar’ ana başlıklarından oluşmalıdır. 

MAKALENİN HAZIRLANMASI
Yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

 -Makale, PC veya MAC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile 12 pt., Times New Roman fontu ile yazılmalıdır.
– Metin 1.5 satır aralığı ile yazılmalı, her iki yanda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
-Latince terim ve tür adları yazarken italik karakter kullanılmalıdır (örn: in vitro, in vivo, Porphyromonas gingivalis).
– Makale metni iki yana yaslanmalıdır.
-Metin içerisinde kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve metnin kalanında kısaltma kullanılır. 
-Ondalık sayıların yazımında işaret olarak nokta kullanılmalı, birim ile rakam arasında bir boşluk bırakılmalıdır (örn: 37.4 mm, 57.8 °C). Yüzde değerleri yazılırken, rakam ve yüzde işareti arasında boşluk bırakılmalıdır (örn: % 5.9).

Yazılan araştırma makalesi, kapak sayfası, özet sayfası, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür (varsa), kaynaklar, şekil/resim altyazıları, tablolar ve şekiller/resimler bölümlerini içermelidir.

Olgu sunumları da aynı başlıklara göre oluşturulmalı ve ‘olgu sunumu’ başlığı yazılmalı ve devamında tartışma, sonuç ve diğer bölümler yeralmalıdır.

1) Kapak Sayfası:
Kapak sayfası aşağıdaki maddeleri içermelidir:

 1. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 2. Yazarların akademik ünvanları olmadan sadece isimleri olmalıdır. Yazarların bağlı olduğu kurumlar soyadından hemen sonra belirtilen simge ile ilişkilendirilerek verilmelidir.
 3. İletişim sağlanacak yazarın iletişim bilgisi (posta adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi)
 4. Makalenin türü (Özgün araştırma makalesi, Olgu Sunumu)
 5. Özetlerdeki kelime sayıları, şekil/resim ve tablo sayıları, 
 6. Teşekkür. Daha önce bir yerde sunulduysa burada belirtilmelidir.
 7. Herhangi bir çıkar/ilişki çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.

 

2) Özet Sayfası: Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale dosyası içerisine yerleştirilmelidir.
3) Giriş: Çalışmanın gerekçesi ve önemi, güncel ve doğrudan ilgili kaynaklarla açıklanmalıdır. Bu bölümün son paragrafında çalışmanın amacı net bir şekilde yazılmalıdır.
4) Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan gereç ve yöntem/yöntemler ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Bu kapsamda kullanılan malzeme ve teçhizatların menşei  parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, üretici, şehir ve ülke). Gözlemsel veya deneysel çalışmalarda incelenen insan, hayvan deney ölçütleri belirtilmeli ve etik konular bu bölümde bahsedilip bilgilendirilmiş onam alındığı ifade edilmelidir. Bu bölümün son kısmında kullanılan istatistiksel analiz yöntemi ve bilgisayar programı belirtilmelidir. 
5) Bulgular: Bu kısımda araştırmadan elde edilen bulgular kişisel yorumlar katılmadan verilmelidir. 
6) Tartışma: Yapılan araştırmanın limitasyonlarından bahsedilip, elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırılır, benzerlik ve ayrılıklar belirtilirilerek özgün olarak yorumlanır. Yapılan çalışmanın önemi vurgulanır, bulguların gelecek çalışmalara ve klinik uygulamalara nasıl etki edeceği tartışılır ve yeni çalışmalar için önerilerde bulunulur.
7) Sonuç: Bu bölümde araştırma ile ulaşılmış olan çıkarımlar maddeler halinde verilmelidir.
8) Teşekkür: Bu kısım, kapak sayfasında olmalıdır. Varsa mevcut destek kaynakları ve ticari kuruluşlarla olan bağlantılar açıklanmalıdır. Araştırmaya yazarlar dışında katkıda bulunan kişiler bu kısımda yazılabilir.
9) Kaynaklar: Kaynaklar Vancouver sistemine göre belirtilir. Buna göre, kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre üst simge olarak Arabik rakamlarla numaralandırılır ve kaynaklar kısmında buna göre sıralanır. Dergi isimleri, U.S. National Library of Medicine tarafından bu kurumun sitesinde yayınlanan MEDLINE indeksli dergiler listesine göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).

Metin içerisinde atıf örnekleri:
…daimi dişten izole edilmişti.1
…daimi dişten izole edilmişti.2,4-6,8
Roman9 tarafından yapılan bir çalışmada…

Dominici & Wu10 tarafından yapılan bir çalışmada…
Du ve ark.11 tarafından yapılan bir çalışmada…


Standart dergi makalesi

 1. Chen FM, Sun HH, Lu H. Stem cell-delivery therapeutics for periodontal tissue regeneration. Biomaterials 2012;33:416-8.


Altıdan fazla yazarlı standart dergi makalesi

 1. Dailing EA, Nair DP, Setterberg WK, Kyburz KA, Yang C, D’Ovidio T, et al. Combined, Independent Small Molecule Release and Shape Memory via Nanogel-Coated Thiourethane Polymer Networks. Polym Chem 2016;28:816-25.

Yazar olarak kuruluş

 1. European Society of Endodontology. Consensus report of the European Society of Endodontology on quality guidelines for endodontic treatment. Int Endod J 1994;27:115-24.


Tez

 1. Er A. Effect of macrolide antibiotics on endotoxemia cytokine levels. [thesis]. Konya: Selcuk University; 2009. 

 

Kitap
Kitabın tamamı aynı yazar(lar) tarafından yazılmış

 1. Elmas M. Liquid-electrolyte treatment, In: Veterinary Medicine, 3nd edn. Istanbul: Nobel Publishing House, 2009.


Kitapta kısım

 1. Hakki S, Karaoz E. Dental Stem Cells: Possibility for Generation of a Bio-tooth. Sahin F, Dogan A, Demirci S, editors. Dental Stem Cells. Springer International Publication; 2016. p. 167-196.

 

10) Şekil, grafik, resim, tablo:
Şekil, grafik, resim ve tablolar makalede geçiş sırasına uygun olarak referansların ardından yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.

Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir

Şekiller ve resimler, JPG veya TIFF formatında ve en az 300 dpi olmalıdır. Kişilere ait fotoğraf içeriyorsa, bunların kullanımı için şahıstan yazılı izin alınmalı ve yayın başvurusu sırasında eklenmelidir.